Osiguranje od posledica nezgode

 Nesrećnim slučajem smatra se svaki iznenadni, nepredviđen i od volje osiguranika nezavisan događaj, koji delujući uglavnom spolja i naglo na osiguranikovo telo ima za posledicu njegovu smrt, trajni invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad, smeštaj i lečenje u bolnici ili nastanak troškova lečenja.

U tom smislu, nesrećnim slučajem smatraju se naročito sledeći slučajevi: gaženje, sudar, udarac nekim predmetom ili o neki predmet, udar električne struje ili groma, pad, sklizavanje, ranjavanje oružjem, nekim drugim predmetom ili eksplozivnim materijalom, ubod nekim predmetom, udarac ili ujed životinje.

Moguće je osigurati osobe od 14 do 75 godina  života. Osobe mlađe od 14 i starije od 75 godina moguće je osigurati po posebnim ili dopunskim uslovima. Osobe kojima je opšta radna sposobnost umanjena zbog teže bolesti, težih telesnih mana ili nedostataka, osiguravaju se uz plaćanje povećane premije. Osobe kojima je u celini oduzeta radna sposobnost u svakom su slučaju  isključene iz osiguranja, osim ako zakonskim propisima nije drugačije određeno.

U slučaju preuzimanja jemstva za nesrećne slučajeve, osiguravač isplaćuje:

   
 • osiguranu svotu za smrt, ako je usled nesrećnog slučaja osiguranik umro, odnosno osiguranu svotu za invaliditet, ako  je usled nesrećnog slučaja nastupio potpuni   invaliditet osiguranika;
 • postotak osigurane svote za invaliditet, koji odgovara postotku delimičnog invaliditeta, ako je osiguranik zbog nesrećnog slučaja   postao delimični invalid;
 • dnevnu naknadu, ako je osiguranik bio zbog nesrećnog slučaja   privremeno nesposoban za obavljanje svojih redovnih radnih zadataka;
 • naknadu troškova lečenja po članu 14. st. (8) i (9) Opštih uslova;
 • naknadu za bolnički dan po članu 14. st.(10) Opštih uslova;
 • ostale ugovorne obveze po posebnim ili dopunskim uslovima.
   
   
   

Obaveza osigurača vredi za nesrećne slučajeve što nastanu pri onoj delatnosti koja je u polisi izričito navedena.

Obaveza osiguravača priznata je za nesrećne slučajeve nastale tokom trajanja osiguravačkog jemstva i to samo za one posledice nesrećnog slučaja što su nastupile i bile utvrđene u medicinskoj dokumentaciji u prvoj godini po nesrećnom slučaju.

Logovanje korisnika

Korisnik:
Lozinka:

Vesti

24. novembar 2015.

Triglav grupa s više premije i s većom dobiti

Rast premije osiguranja na srpskom tržištu

18. novembar 2015.

Prevare u auto-servisima

Triglav je prva osiguravajuća kuća u Sloveniji koja je pripremila belu knjigu na temu prevara sa osiguranjima

13. novembar 2015.

Viša premija i dobit Triglav grupe

Prva informacija o poslovanju Triglav grupe u prvih devet meseci 2015. godine

Društvene mreže

Mailing lista

Prijavite se na našu mailing listu.

Saradnja

Šta Vam se najviše dopada u saradnji sa nama? |  Naslovna |  O nama |  Kontakt |  Mapa sajta |  PRIGOVORI |