Česta pitanja

 

Kako se određuje vrednost za nekretninu prilikom osiguravanja ?

Određuje se prema građevinskoj vrednosti nekretnine, odnosno  svota osiguranja koja bi u slučaju nastanka štetnog događaja  bila dovoljna za vraćanje nekretnine u prvobitno stanje.

Kome se isplaćuje šteta kada je polisa osiguranja vinkulirana u korist banke?

U slučaju štete po polisi koja je vinkulirana u korist banke osiguravač traži saglasnost banke, te ako se kredit redovno plaća tada banka daje saglasnost da se šteta namiri stranci no ukoliko se rate kredita ne plaćaju redovno tada banka ima pravo da traži da se dug namiri na ime kredita.
 

Ko je treća osoba kod osiguranja automobilske odgovornosti ?

Treća osoba ili lice je svaki učesnik u saobraćaju i sve osobe koje se zateknu u vozilu u trenutku nezgode osim vozača
 

Što je integralna franšiza ?

Iznos koji osiguravač uvek odbija od iznosa ukupne naknade koju plaća osiguraniku. Ako je iznos štete manji od  franšize, osiguranik neće dobiti naknadu iz osiguranja, a ako je iznos štete veći od  franšize, osiguranik će dobiti celokupni iznos nastale štete.

Da li se bonus može preneti sa osiguranja motocikla koji je prodan na lični automobil?
Bonus se može preneti samo na  vozila iste vrste (premijske grupe),  dakle ne možete preneti bonus s motocikla na lični automobil.

 

Može li se promeniti korisnik osigurnanja?

Ugovarač  za vreme trajanja osiguranja ima pravo da promeni korisnika, osim ako se tog prava nije odrekao. Ako ugovarač i osigurana osoba nisu jedna te ista osoba, za promenu korisnika potrebna je saglasnost osigurane osobe.

 

Ko može da koristi poresku olakšicu kod životnog osiguranja?

Poresku olakšicu može da koristi ugovarač osiguranja za one polise na kojima je on istovremeno i osiguranik. Poreska olakšica priznaje se samo na deo premije koji se odnosi na životna osiguranja a ne i na osiguranje od posledica nesrećnog slučaja.

Izuzetno, kod uzajamnog životnog osiguranja oba osiguranika mogu da koriste poresku olakšicu do polovine uplaćene premije.

Ukoliko je poslodavac prilikom obračuna plate obračunao uplaćene premije kao priznati poreski izdatak, onda se ne može poreska potvrda još jednom iskoristiti za tu poresku olakšicu.
 

Šta se događa sa osiguranjem ako ne možemo više da plaćamo premiju?
 

Ako vam je trenutna finansijska situacija takva da niste u mogućnosti dalje da plaćate premiju, osiguravač vam nudi više mogućnosti:

  1. smanjenje premije što pretpostavlja i smanjenje osigurane svote;
  2. mirovanje plaćanja premije;
  3. otkup osiguranja;
  4. apitalizaciju osiguranja. 

 Otkup osiguranja možete tražiti u sledećim slučajevima:

  1. iseljenje iz Republike Srbije,
  2. smrt korisnika ili člana uže porodice,
  3. 100% trajni invaliditet, gubitak poslovne sposobnosti ili teža bolest osiguranika;
  4. razvod braka kod uzajamnih osiguranja;
  5. nezaposlenost osiguranika više od šest meseci neprekidno. 

Kapitalizacija znači da premije više ne plaćate do isteka osiguranja, ali ste ipak osigurani sniženom osiguranom svotom. Ako se za nekoliko godina vaša situacija promeni, možete se sa osiguravačem dogovoriti da se osiguranje obnovi ili da se napravi ponovo.

Logovanje korisnika

Korisnik:
Lozinka:

Vesti

24. novembar 2015.

Triglav grupa s više premije i s većom dobiti

Rast premije osiguranja na srpskom tržištu

18. novembar 2015.

Prevare u auto-servisima

Triglav je prva osiguravajuća kuća u Sloveniji koja je pripremila belu knjigu na temu prevara sa osiguranjima

13. novembar 2015.

Viša premija i dobit Triglav grupe

Prva informacija o poslovanju Triglav grupe u prvih devet meseci 2015. godine

Društvene mreže

Mailing lista

Prijavite se na našu mailing listu.

Saradnja

Šta Vam se najviše dopada u saradnji sa nama? |  Naslovna |  O nama |  Kontakt |  Mapa sajta |  PRIGOVORI |